ROS (H? ?i?u hành cho robot) cung c?p các th? vi?n và các c?ng c? ?? giúp các nhà phát tri?n ph?n m?m t?o ra các ?ng d?ng cho robot. Nó cung c?p ph?n c?ng tr?u t??ng, trình ?i?u khi?n thi?t b?, th? vi?n, hi?n th? tr?c quan, tin nh?n g??i nh?n, qu?n ly gói, và nhi?u h?n n?a. ROS ???c c?p phép theo gi?y phép ngu?n m? BSD.

Available Translations: German | Spanish | French | Italian | Japanese | Korean | Brazilian Portuguese | Portuguese | Русский (Russian) | Thai | Turkish | 简体中文 | Ukrainian | Vietnamese

ROS:

 • Cài ??t

  • Cài ??t ROS trên máy.

  D?n nh?p

  • Tìm hi?u v? các khái ni?m, th? vi?n, t?ng quan v? ROS.

  H??ng d?n

  • H??ng d?n t?ng b??c ?? h?c và th?c hành ROS

  ?óng góp

  • Làm th? nào ?? tham gia v?i c?ng ??ng ROS.

  H? tr?

  • Tìm ki?m s? h? tr? khi g?p v?n ??.

Ph?n m?m:

Ph?n c?ng robot:

 • Robots

  • Robots mà b?n có th? s? d?ng v?i ROS.

  C?m bi?n

  • Trình ?i?u khi?n c?m bi?n cho ROS.

  ??ng c?

  • Trình ?i?u khi?n, b? ?i?u khi?n ??ng c? cho ROS.

?n ph?m, các khóa h?c và s? ki?n:

 • Bài báo

  • Các bài báo ?? xu?t b?n v?i vi?c tri?n khai m? ngu?n m? có s?n.
 • Sách

  • Sách ?? xu?t b?n v?i tài li?u và h??ng d?n v?i m? ngu?n m? có s?n.
 • Khóa h?c

  • Các khóa h?c s? d?ng ho?c gi?ng d?y ROS.
 • S? ki?n

  • Các s? ki?n và tài li?u d?a trên ROS.

There are several mirrors of this wiki for use around the world

Wiki: vn (2017-08-08 02:55:06由HoangGiang88编辑)

天天看高清影视在线WWW_天天看免费高清影视_天天看高清影视在线www_天天看大片特色视频